slide komunal

Zimní údržba

Údržba zeleně
Údržba zeleně

 

Zimní údržba města Žacléř je prováděna v rámci zákona o silniční dopravě, zákona o obcích, Nařízení města Žacléř č. 1/2012. Pro město Žacléř zajišťují tuto službu Technické služby Žacléř, spol. s r. o. na základě s mlouvy s městem Žacléř. TSŽ především využívají k tomuto účelu vlastní techniku a zaměstnance a v případě potřeby další fimy především služby p. Pavla Demutha, firmy Gemec.

Město Žacléř
NAŘÍZENÍ MĚSTA ŽACLÉŘ č. 1/2012
KTERÝM SE STANOVUJE ROZSAH ZPŮSOB A LHŮTY DSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC A VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA KTERÝCH SE PRO MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVANÍM SNĚHU A NÁLEDÍ

Rada města Žacléře vydala Usnesením č. 2012*53*1347 s účinnosti od 1. 11. 2012 na základě ustanovení § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11, §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Žacléře (úplné znění viz stránky města Žacléř - www.zacler.cz)

Nařízení mimo jiné upravuje:

(1) Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků.
(2) Vymezuje místní komunikace na území města (katastru) Žacléře, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
(3) Stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které v územním obvodu města Žacléř hraničí s místní komunikací – chodníkem (dále jen „vlastník nemovitosti“).

Lhůty
1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť), místních komunikací a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí v tomto pořadí:
   a) I. pořadí důležitosti: stálá dostupnost
      ul. Revoluční (od hlavní silnice k ul. Hasičské) – výjezd hasičské techniky
      ul. Hasičská – výjezd hasičské techniky
      prostor před hasičskou zbrojnicí - – výjezd hasičské techniky
   b) II. pořadí důležitosti: závady ve schůdnosti chodníku, místních komunikací v době od 21:00 hodin do 6:00 hodin, musí být odstraněny nebo zmírněny nejpozději do 7:00 hodin ráno, závady ve schůdnosti v době od 6:00 hodin do 21:00 hodin, musí být odstraňovány nebo zmírňovány průběžně, bez zbytečných odkladů.

Ulice - úseky
Horská
ul. K. Čapka
ul. J. Jarosche
ul. Boberská
ul. B. Němcové I. II.
ul. Revoluční
ul. Obránců míru
ul. K. H. Borovského
ul. Dělnická I. II. III.
Ul. Havířská I. II.
ul. Sněžná
spojky na sídlišti B. Němcové I. II. III.
ul. K. J. Erbena
Betlém I
ul. Za Betlémem
ul. Horská – pokračování do Bobru
horní cesta přes Bobr
Bobr – průjezd osadou až k čističce odpadních vod a pokračování na křižovatku k dolu J. Šverma
V Bobru průjezd k domům č. p. 71, 72, 132 (p. Kotyk a další)
Černá Voda

Po odstranění závad se pokračuje:
silnice přes Prkenný Důl až k areálu BRET
cesta k chatě OZON
příjezdy ke garážím v ul. Revoluční, K. H. Borovského, vč. parkovacích míst Revoluční, Č. Kolonie – DPS dle možností

Ulice - úseky
Rýchorské náměstí
ul. J. E. Purkyně průjezd areálem Rehamedica
ul. Mladých horníků I.
ul. Mladých horníků II
ul. Vězeňská
ul. Na Pilíři až k poslednímu obytnému domu (č. p. 399)
ul. Na Pilíři – odbočka na Křenov k po- slednímu obytnému domu (č. p. 283)
ul. Mírová a horní a dolní spojka
ul. Pod Zahradami
ul. Zámecká
průjezd u Hornického domu
otáčka autobusů
Betlém II
spojka v Betlémě II
ul. Hudební
ul. Nádražní až k areálu fy. KÖSTER a GALUS INDUSTRIES

Po odstranění závad se pokračuje:
parkoviště u MěÚ
zásobování a dolní odstavná plocha v areálu Rehamedica a kolem kostela
parkovací místa u Hornického domu
parkovací místa na Rýchorském nám. a pro vozidlo České pošty
ul. – spojka Rýchorské nám. – ul. Mladých horníků
příjezdy ke garážím Pilíři, vč. parkovacích míst dle možností (dočistí KOMATSU SK714)
základní přístup ke garážím Na Pilíři, ul. Hudební a v ul. J. Jarosche (u stadionu)
parkoviště u vlakového nádraží a před TSŽ

2) Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení nejpozději však do června následujícího roku je nutné zajistit odstranění zdrsňujícího inertního materiálu z chodníků (vč. schodišť), místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

V přiložených mapkách  jsou vyznačeny komunikace:

> červenou barvou - komunikace které jsou udržovány v první řadě náměstí a okolí, sídliště Na Pilíři a Betlém II (zpravidla traktor ZETOR), sídliště B. Němcové, Kolonie, ul. Revoluční a okolí (zpravidla traktor JohnDeer)

> zelenou barvou - po prohrnutí červené Bobr, Prkenný Důl, Černá Voda ((zpravidla traktor JohnDeer)

> žlutou barvou - po skončení červené a zelené vyhrnování a dočišťování příjezdů ke garážím, bočních ulic, odstavných ploch

> modrá barva - úklid chodníků a dalších ploch (smykovým nakladačem a ručně hrablem a lopatou)

V případě nutnosti je dále využíván traktorbagr a nákladní vozidlo IVECO 4×4. V případě většího množství sněhu je nasmlouvána další těžká technika jiných organizací. 

Mapka Rýchorské náměstí a okolí a sídliště Na Pilíři, Pod Zahradami. 

Mapka sídliště B. Němcové a okolí, Betlém, Kolonie, ul. Revoluční a okolí, ul Horská a část horního Bobru.

Umístění posypových nádob

Mapka umístění posypových nádob.