slide komunal

Komunální služby a údržba

Dle rámcové smlouvy se na katastrálním území Žacléře provádějí tyto činnosti:

 • Zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství.
 • Sekání a úklid trávy v parcích, na pozemcích školních zařízení, pozemcích mezi bytovými domy, okolo komunikací a dalších pozemcích.
 • Údržba zeleně, tj. čištění veřejných záhonů a péče o ně, prořez a ochrana stromů a keřů, další obdobné činnosti, vč. údržby lesů v majetku města.
 • Údržba a úklid hřbitovů v Žacléři, Bobru a Černé Vodě.
 • Úklid veřejných prostranství, odvoz směsného odpadu veřejných odpadkových nádob, zametání chodníků.
 • Čištění, kontrola a drobná údržba kanalizačních vpustí a propustků.     
 • Drobné opravy a údržba chodníků, cest a dalších přístupových a odstavných ploch.         
 • Drobné opravy, údržba, čištění a udržování cyklostezek a lyžařských stop.         
 • Drobné opravy a údržba movitého a nemovitého majetku.
 • Případně další činnosti, které si město u TSŽ objedná v rámci jeho podnikatelského oprávnění.

V rámci dalších činností postupně připravujeme rozšíření drobných služeb pro občany města. Nyní poskytujeme drobné služby v těchto oblastech:

 • Klempířství – drobné opravy okapů, svodů, parapetů, říms apod.
 • Prodej písku, štěrku a kamene.
 • Vyklizení sklepů, půd a pod vč. odvozu na skládku.
 • Sběr a svoz bioodpadu (tráva, listí, větve a další odpad ze zahrádek).