slide vak

Vodovody a kanalizace

Hlavní náplní úseku VaK je provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Žacléř. Naším úkolem je spolehlivě zásobovat obyvatele města kvalitní pitnou vodou a bezproblémově odvádět a čistit vody odpadní.

Pitná voda je vyráběna ze čtyř zdrojů. Jediným zdrojem povrchových vod je Sněžný potok, odkud je voda odebírána do úpravny vody v Prkenném Dole. Nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro město Žacléř je Rýchorské prameniště. Voda z tohoto prameniště je, ve vodojemu Spodní Porcelánka, doplněna zdrojem vody z pramenní štoly. Městská část Bobr je zásobena vodou z Boberského prameniště.

Odpadní voda je odváděna jednotnou kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod v Bobru. Část odpadních vod přitéká na čistírnu gravitačně, zbytek musí být přečerpáván, což zajištují čtyři čerpací stanice – ČS Rehamedica, ČS Septik, ČS Pod Zahradami a ČS Bobr. Největší z nich, čerpací stanice Pod Zahradami, je doplněna o systém tří dešťových zdrží.

Ing. Petr Horáček
vedoucí úseku VaK