Změna ceníku prací TSŽ

Vážení občané, obchodní partneři,
od 1. 1. 2017 dochází k úpravě cen prací prováděných naší společností.  Děkujeme za pochopení a doufáme, že nové skutečnosti vás neodradí od další spolupráce. Aktuální ceník najdete na těchto stránkách v sekci „Služby a ceník“ - Ceník TSŽ platný od 1. 1. 2017.  Nový ceník byl schválen RM - valnou hromadou dne 23. 11. 2016.
Za TS Žacléř, spol. s r.o.
Ing. Petr Kozák, jednatel společnosti

Kontrola kvality vody

V minulém týdnu jste možná i Vy objevili ve schránce leták vyzývající ke kontrole kvality pitné vody.  Reklamní leták velmi nápadně, pravděpodobně záměrně, připomínal úřední nařízení.

Vyzýváme všechny odběratele, aby na toto oznámení nereagovali. S dostupných informaci vyplývá, že laboratoř, která provádí nabízené rozbory není akreditována. Jedná se pouze o trik, jak z lidí vytáhnout peníze.

Technické služby Žacléř, jako provozovatel vodovodu, provádí ročně kolem 70 rozborů vody a to v souladu s platnou legislativou. Všechny rozbory pitné vody provádí akreditovaná laboratoř Hydrolab v Trutnově. Přestože kvalita pitné vody v Žacléři je dlouhodobě velmi dobrá, v případě jakékoliv pochybnosti se na nás můžete obrátit. Sjednáme okamžitou nápravu a eventuálně zajistíme kontrolní rozbor u akreditované laboratoře.

Přerušení dodávky pitné vody v Bobru

Vážení spoluobčané,

ve středu 15.2.2017 od 08:00 do 14:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Bobr z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu. 

Děkujeme za pochopení.

Lavice na vycházkových trasách

V zimních měsících pracovníci TSŽ připravili nové lavice na vycházkové trasy v okolí Žacléře. V únoru byly umístěny lavice na "Naháňce" - nová cesta z ul. J. Jaroše do Bobru kolem bývalého statku, v Bobru na cestě od bývalé hospody na přechod do Polska, a na odbočce přes louky ke Köstru na silnici od čističky odpadních vod v Bobru na hlavní silnici.

Nové kontejnery na textil

Bílé kontejnery na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček byly v našem městě umístěny na místech pro sběr tříděného odpadu v ul. Nádražní u vlakového nádraží a v ul. Na Pilíři u bývalé kotelny. Vzhledem k zájmu jak občanů tak i firmy, zajišťující sběr tohoto tříděného odpadu, byl navýšen počet těchto kontejnerů a rozšířena sběrná místa. Nově jsou tyto kotejnery umístěny v Žacléři na sídlišti B. Němcové naproti mateřské školce, v kolonii u konzumu Kolonial Vích, v Bobru na křižovatce od Boberského hřbitova vedle domu čp. 111 a v Prkenném Dole mezi kapličkou a areálem Bret. Do kontejnerů můžou být vhazovány nepotřebné textilie čisté, zabalené nebo v pytlích. Děkujeme, že do nich nevhazujete jiný odpad.

Cena vody 2016

Vážení odběratelé,

na svém 9. zasedání zastupitelstvo města Žacléř schválilo pro příští rok tyto ceny: vodné 36,37 Kč včetně DPH, stočné 41,69 Kč včetně DPH, celkem tedy 78,06 Kč včetně DPH.

Důvodem zvýšení ceny stočného je nutnost plnit podmínky, za kterých byla z evropskýcha státních fondů čerpána dotace na rekonstrukci a rozšíření kanalizačního systému ve městě.

Automatický systém řízení (ASŘ) na TSŽ

 V roce 2014 byl v rámci jedné části projektu, Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou (2. etapa), instalován automatický systém řízení technologického procesu úpravy a čerpání pitné vody. Vodojemy Zámek, Horní a Dolní Porcelánka a ÚV Prkenný Důl byly vybaveny novou elektroinstalací, zařízeními pro měření výšky hladin v nádržích, aktuálních průtoků a sběrači dat. Data z jednotlivých objektů jsou přenášeny rádiovým signálem na centrální dispečerské stanoviště, které je umístěno v budově TSŽ. Zde jsou veškerá data ukládána a zároveň promítána ve formě vizualizace na monitor dispečerského PC. Podřízené dispečerské stanoviště je v místnosti obsluhy úpravny vody.

Posílení svozu bioodpadu ve městě Žacléř

V TSŽ v roce 2013 vznikla potřeba pořízení nákladního automobilu vybaveného hydraulickým nosičem kontejnerů, jednak z důvodu posílení svozu bioodpadu a jednak pro rozšíření činnosti TSŽ směrem k občanům Žacléře při simulaci sběrného dvora, respektive mobilního sběrného místa.
Současné financování TSŽ je založeno jak na rozpočtu města Žacléře, tak na ekonomických příjmech za ostatní činnosti Technických služeb. Proto naše volba směřovala na nabídku dotací Evropské unie, kde jsme sledovali výzvy adekvátní k našim požadavkům.

Podkategorie