Statistika

Počet zobrazených článků
415613

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

BIOKONTEJNERYDnes 8.4.2014 naši Polští kolegové rozvezli kontejnery na zelený odpad na stanovištích v ul. J. Jaroše (za bunkrem), na Jiřím kopci, v ZO Sad (pod kostelem) a pod zahradami na cestě k bývalé ČOV. V ZO Jih (ve střízliváku) kontejner prozatím umístěn nebyl z důvodu výstavby nového vodovodního řádu do Prkenného Dolu. Jakmile bude výstavba ukončena, resp. bude-li možné kontejner navézt a vyvážet, dáme ho zpět. Další kontejnery, o které je ze strany občanů zájem se snažíme  zajistit dotačním titulem na rozšíření projektu pro svoz bioodpadů a sběru dalších odpadů. Projekt je již zpracován a je ve schvalovacím procesu. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme rozšíření do dalších lokalit. Požadavky byly vzneseny např. z Bobru, Nádražní ulice v zahrádkové osadě vedle "porcelánky", v ul. Pod Zahradami na pilíři. Jakmile by se nám podařilo zajistit další kontejnery, budete informování na těchto stránkách o jejich rozmístění. Vyvážení kontejnerů bude ve shodném režimu jako v loňském roce většinou výměnným způsobem. Vzhledem k manipulaci a potřebám města, může být z některých míst kontejner vyvezen a nový přistaven až nasledující dny. Děkuji, že do kontejnerů nevhazujete jinné odpadky než trávu, větvičky, listí a další "zelený" odpad z vašich zahrádek.
Radek Ilchmann 

Rozmístění kontejnerů

 

 

 

Vzhledem k „jarnímu“ počasí v měsíci únoru prováděly Technické služby Žacléř, spol. s r. o. především čištění, úklid pasek v Boberském lese nedaleko Boberského přechodu. Plochy jsou postupně připraveny dle pokynů lesního hospodáře k jarní výsadbě nového lesního porostu.
Další oblast, na kterou se v současnosti zaměřujeme, je čištění a kontrola příkopu, propustků, kanalizačních vpustí a následně i kanalizačního potrubí. Postupně jsou místa nejprve mechanicky vyčištěna a následně kanalizace pročištěna tlakovým vozem. Zároveň byla doplněna betonová kanalizační víka na zcizené litinové poklopy.

2014 02 28 Boberský les prořezávka 04 2014 02 13 Čištění příkopů Bobr 01 2014 02 13 Čištění příkopů Bobr 02 

 

2014 02 21 Čištění kanalizace Bobr 01 2014 02 21 Čištění kanalizace Bobr 02 2014 01 21 Doplnění ukradených kanalizační poklopů 04


Na úseku vodovodů se připravujeme na další úsek rekonstrukce úpravny vody, vodojemů a armaturních šachet v rámci dotačního titulu pro projekt „Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou II etapa“.

VaK Příprava rekonstrukce 2014 01 VaK Příprava rekonstrukce 2014 03

 

VaK Příprava rekonstrukce 2014 02 VaK Příprava rekonstrukce 2014 04

V zimních měsících, kdy nám příroda nenaděluje přívaly sněhu, provádí zaměstnanci TSŽ drobné opravy a údržby. Bylo provedeno pokácení a odklizení některých stromů a keřů, dle požadavků města a občanů – před KK JŠ, v zahrádkové osadě Jih, na Žacléřském hřbitovu u kostela a v Boberském lese, kde se připravuje plocha pro zalesnění.

2014 01 07 Odstranění betonů u Hašky 3 2 2014 01 09 Kácení prořez hřbitov 01 2 2014 02 06 Boberský les pálení klestí 03 

Při drobných úklidech bylo provedeno mimo jiné i odstranění starých betonových základů mezi budovou „Hašky“ a KKJŠ. V kolonii bylo provedeno zajištění rozbitých oken v čp. 215, 216, 228, která o vánočních svátcích rozbila nezjištěná partička mladých pobertů. 

Na vycházkové trase od zámku k Černému mostu, tzv. „Jezdecká spojka“, bylo provedeno svedení vody mimo pěšinu, vyčištění a obnovení propustků.
Další činností je oprava a údržba techniky, strojů a nářadí. Např. jednu z oprav doznala Avie, u které byla provedena kompletní výměna ložné plochy korby, jsou prováděny další úpravy areálu KSÚ, opravy a příprava laviček na další sezónu. Na úseku VaK bylo prováděno odečítání a výměna vodoměrů, značení tras vodovodních a kanalizačních řadů ve volném terénu, opravy ve vodojemech.
2014 01 07 Zajištění rozbitých oken ČK a dveří 228 08 2014 01 23 Jezdecká spojka pramínky 03 2013 12 19 Oprava korby AVIA 01 2

 

 

Vážení občané Žacléře,2006 06 03 1 jimka nad vrchnim VDJ Bobr

usnesením rady města č. 2013/83/1977 ze dne 18.12.2013 byl schválen návrh TSŽ na výši vodného a stočného ve stávajících cenách i pro rok 2014. 

 

Aktuální vodné a stočné pro Žacléř je tedy 63,64 včetně DPH, kalkulace ceny je zveřejněna na www.tszacler.cz a na úřední desce města Žacléře. 

Důvodem je pokles cen energií, nezvyšující se nájemné za provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ze strany města a vývoj cen za vodné a stočné v regionu. 

 

Cena vody je podřízena obecně závazným pravidlům, kterými se musí všichni provozovatelé řídit. Její výši lze měnit jen prostřednictvím pevně daných předpisů stanovených Ministerstvem financí. Vodné i stočné tak nereguluje trh, ale stát, neboť vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z Cenového výměru Ministerstva financí pro daný kalendářní rok (upravuje se vždy k 1. lednu). Cena vodného a stočného se tedy stanovuje jednou za rok a je stejná pro všechny odběratele v daném regionu.

 

2006 06 09 spodni jimka pro par objektu• Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.

 

• Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti v okamžiku vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má provozovatel kanalizace. Cena stočného činí necelou polovinu z celkové ceny vody.

 2006 06 30 horni jimka 1 pod chalupou

Při stanovení nové ceny (zpravidla na období jednoho roku) si vodárny k vodnému a stočnému započítávají také oprávněné náklady a přiměřený zisk.

1. Oprávněnost nákladů určuje Cenový výměr Ministerstva financí. Ten stanovuje, které náklady mohou být započítány do kalkulace (např. obnova vodovodů a kanalizací, odpisy vodohospodářského majetku, nákup surové vody z povrchových zdrojů, opravy a provozní náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury či poplatky za užívání podzemních zdrojů nebo poplatky za vypouštění odpadních vod). Z těchto položek vychází více než 40 % z celkové ceny.

2. Přiměřený zisk je z velké části používán na obnovu vodovodů a kanalizací. Dodržování předepsaných postupů (aby byl dosažený zisk investován skutečně do obnovy) kontrolují příslušná finanční ředitelství, čili stát.Výše ceny vody je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.

 

Vodné a stočné se od roku 2002 stanoví jednosložkovou nebo dvousložkovou formou, přičemž se převážně hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou úhradu ve formě dvousložkové

• Jednosložková forma: Cena podle cenových předpisů se vynásobí množstvím odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod. Vyhláška z roku 2001 stanovuje maximální roční sazbu vodného pro nejmenší vodoměry ve výši ceny za 30 m3 vody.

• Dvousložková forma: Skládá se z pevné a pohyblivé složky. Pevná složka je nezávislá na množství odebrané vody, většinou závisí na velikosti použitého vodoměru. Pohyblivá složka je závislá na množství odebrané vody.

2006 06 P1000736 přerušovačka 

Vodné a stočné se fakturuje obvykle jednou ročně. Ve faktuře bývají uvedeny následující údaje:
• základní platba za spotřebované množství vody
• celkově uhrazené zálohy
• výsledná částka doplatku nebo přeplatku

 

Jestliže v průběhu fakturovaného období došlo třeba k výměně vodoměru, změně ceny či kategorie, jsou tyto údaje na faktuře také vypsány.

 

Přehled cen vodného a stočného2006 06 P1000574 Porc vrchni
Původně dotoval cenu vody plošně stát, ale to bylo roku 1994 zrušeno. Cena vody zůstávala řadu let stejná, přestože provozní náklady stále rostly. Po zrušení dotací ze strany státu tak cena vody skokově narostla a vzhledem k zastaralé vodovodní a kanalizační soustavě, kterou je nutné opravit, lze očekávat její další nárůst.
Platby za vodu však v rodinném rozpočtu stále tvoří v průměru jen 1 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech nákladů na energie. Konečná cena vody je v každé oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací, vodovodů, na množství spotřebované vody, ale také na její dostupnosti. Průměrná cena vody je v současnosti 77,43 Kč/m3.

 

Ing. Martin Netolický

ředitel společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r. o. 

Brána na Boberský hřbitov byla již mnoho let poškozená a nefunkční. Pracovníci TSŽ provedli odstranění části zeminy, zpevnění plochy pod bránou, opravu pantů a narovnání brány. Na hřbitov byl umístěn plastový kontejner na směsný odpad. Další drobné opravy - branka, zajištění padajících a poškozených sloupků plotu, zajištění některých nakloněných náhrobků a doplnění laviček -  budou postupně prováděny následně v návaznosti na počasí.

2013 11 15 Boberský hřbitov opravy1 2013 11 15 Boberský hřbitov opravy2
Radek Ilchmann

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace