slide vak

Kvalita vody

Pitná voda se v Žacléři pravidelně kontroluje. Na vodovodní síti jsou jsou určena Zdravotním ústavem místa, kde oprávněná laboratoř provádí odběry vzorků pitné vody nebo vody určené k výrobě pitné vody. Těchto vzorků se odebere za rok přes 70 a v těchto vzorcích se  provede více jak 1700 analýz nejrůznějších ukazatelů. Zcela mimo tyto rozbory se provádí kontrola koncentrace "chloru" ve vodě, více se o tomto tématu dočtete v článku Desinfekce vody.

Pro lidské zdraví jsou nejvíce rizikové v pitné vodě škodlivé mikroorganismy, výskyt zdraví škodlivých chemických sloučenin, třeba těžkých kovů, je obecně v pitné vodě méně četný. Pro běžného uživatele má největší význam "tvrdost vody", mikrobiologické rozbory a koncentrace železa.

Tvrdost vody

Tvrdost vody je zastaralý výraz pro celkovou koncentraci vápníku a hořčíku. Původ tohoto poněkud zavádějícího označení je v kuchyni. Pokud vaříte zeleninu ve vodě s nízkou koncentrací obou prvků, zelenina bude uvařená a tedy měkká podstatně dříve, než ve vodě s vysokou koncentrací. Zde zelenina zůstávala dlouho tvrdá a odtud pochází toto označení. V pitné vodě, tu žacléřskou nevyjímaje, většinou převládá vápník nad hořčíkem. Vyjímkou jsou například některé minerální vody jako je Magnesia. V Žacléři rozlišujeme dva typy vody podle koncentarce vápníku a hořčíku a to podle prameniště, ze kterého pochází.

Prameniště Rýchory má horninové podloží chudé na oba prvky, proto voda z tohoto prameniště je velmi měkká. Protože odtok vody z tohoto prameniště napájí Sněžný potok, je voda z úpravny vody v podstatě stejná. Jinak je tomu ovšem u vody pocházející ze zdrojů z Boberské stráně, která dále pokračuje nad porcelánkou až k zámku. Tato stráň má horninové podloží podstatně bohatší na oba prvky a proto voda zde může být až středně tvrdá. Jedná se o zdroje Jímka Bobr, prameniště pro Horní i Spodní vodojem Bobr, vodní zdroj Štola a stejná voda je jímána také v nepříliš vydatném zářezu pro dnes nevyužívaný vodojem Nad Městským úřadem, který napájí kašnu na náměstí a stejnou "tvrdost" vykazuje také voda z pramene, který napájí kašnu vedle sídla Policie ČR. Pro pití a pro lidský organismus je vhodná voda spíše středně tvrdá. Nejvíce vápníku a hořčíku je ve vodním zdroji Štola, zde můžeme naléz koncentrace vápníku až 60 mg/l a hořčíku až 10 mg/l (tj. suma obou prvků činí 1,8 - 1,9 mmol/l).

V tlakovém pásmu vodojemu Horní Porcelánka (tj. sídliště Boženy Němcové a část sídliště Betlém) je pouze voda z prameniště Rýchory, voda zde bude tedy vždy velmi měkká. Voda pro zbytek Žacléře, tj. tlaková pásma vodojemu Spodní Porcelánka (kopec Jiří, škola, J.A. Komenského a dále Černá voda a vršek Lampertic) a vodojemu Zámek (náměstí, Pilíř, ulice Komenského až po křižovatku pod porcelánkou) je směsí vody z rýchorského prameniště (tj. včetně úpravny) a vodního zdorje Štola. Výsledná tvrdost vody tak závisí na poměru míchání vod z obou zdrojů. Po většinu roku převládá voda z Rýchor, tj. většinou se jedná o vodu měkkou.

 

Suma obou prvků se nastanovuje každý měsíc, tj. údaje z jednotlivých míst nemusí být stejného data. Výsledky posledních analýz sumy koncentrace vápníku a hořčíku (jejich suma se stanovuje v milimolech na litr, zkratka je mmol/l., nikoliv v miligramech na litr, mg/l): 

 

 

Vápník (mg/l)

Hořčík (mg/l)

Dusičnany (mg/l)

Ca+Mg (mmol/l)

Hodnocení vody

Úpravna vody

14,5

< 5,0

3,07

0,47

velmi měkká

Keramtech

11,2

< 5,0

2,78

0,36

velmi měkká

Městský úřad

12,4

< 5,0

2,85

0,50

velmi měkká

Bobr

47,5

< 5,0

6,25

1,25

měkká

 

Stav k 1.4.2016

Sledování mikroorganismů

Jak bylo uvedeno výše, pokudj je ve vodě něco "špatného", nejčastěji to bývají různé mikroorganismy, které způsobují různé nemoci. Nejen v našich zeměpisných podmínkách jsou nejčastějším zdrojem kontaminace bakterie pocházející z fekálií. Jak se do vody dostanou?? Buď proniknou technologickou linkou úpravny vody do vodovodní sítě nebo se dostanou do podzemních zdrojů vsakovanou vodou. Pro případ naší vodárenské sítě přicházejí v úvahu oběmožnosti, proto je voda zabezpečena desinfekcí nepopulárním chlorem. Organismy jsou velmi odolné a některé druhy, které se vyskytují i ve Sněžném potoce, dokáží přežít i nízké koncentrace chloru ve vodě. Nemůžeme tedy udržovat koncentraci chloru v pitné vodě v případě vody pocházející ze Sněžného potoka jen na nějaké symbolicé koncentraci "aby tam něco bylo".

Mikroorganismů je samozřejmě mnoho druhů. Pro každou skupinu organismů existuje určitý organismus, říká se mu indikační, jehož přítomnost ve vodě znamená, že do vody pronikly například fekálie, a že riziko výskytu dalších nežádoucích organismů je velmi vysoké. Proto mikrobiologický rozbor vody se provádí vždy. Nebudu zde uvádět výčet konkrétních sledovaných mikroorganismů, to by byl článek určený pro technology nebo pro mikrobiology, pouze uvedu, že se sledují bakterie s optimem růstu při naší tělesné teplotě, fekální bakterie, bakterie vázané na organické látky ve vodě (například z uhynulých živočichů), spory velmi odolných bakterií vůči desinfekci a sledují se i bakterie ze známého rodu Salmonella, které však ve vodě mají podstatně nižší význam než v potravinách. Mikroskopem se sleduje počet živých organismů (ti se v pitné vodě vyskytovat nesmí) a mrtvých organismů.

Dodávaná pitná voda splňuje z hlediska mikrobiologického požadavky dané hygienickými předpisy.

Železo

Železo se v žádném vodním zdroji pro Žacléř nevyskutuje v nějaké vyšší koncentraci. Nalezené nízké koncentrace železa na vodovodní síti pochází z potrubí. Nejvíce se železo dostává do vody ve starých železných domovních rozvodech. Ani vyšší koncentrace železa nemají ve vodě zdravotní význam, tj. nijak neškodí, nicméně znečišťují prádlo při praní červenými skvrnami, které se obtížně odstraňují a také se železo usazuje  v nejrůznějším domovním zařízeních, v kotlích, rezervoárech WC, atd.

 

Co se ještě v žacléřské vodě sleduje??

Sledovaných chemických ukazatelů vody se stanovuje v nejobsáhlejších rozborech více jak 140. Žádné sledované látky nepřekračují hygienické limity pro pitnou vodu a v drtivé většině se vyskytují buď v koncentracích pod mezí detekce nebo v koncentracích velmi nízkých. Sledují se samozřejmě těžké kovy, rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky, radioktivní prvky jako je radon i samotné druhy záření, pesticidy, ropné látky, fyzikálně - chemické vlastnosti vody, chlorované organické látky, bromičnany, zápach způsobující fenolové látky a řada dalších ukazatelů. V žacléřské vodě se sledují uvedené látky, aby o nich byl přehled a byly pod kontrolou, ale jak již bylo řečeno, koncentrace jsou buď pod mezí detekce nebo na úrovni přirozeného přírodního pozadí.   

   

 

Save
Centrum předvoleb ochrany osobních údajů
Cookies - jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Blokovat vše mimo nezbytné technologie
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Povolit
Zakázat