Střípky z činnosti TSŽ - únor 2014

Vzhledem k „jarnímu“ počasí v měsíci únoru prováděly Technické služby Žacléř, spol. s r. o. především čištění, úklid pasek v Boberském lese nedaleko Boberského přechodu. Plochy jsou postupně připraveny dle pokynů lesního hospodáře k jarní výsadbě nového lesního porostu.
Další oblast, na kterou se v současnosti zaměřujeme, je čištění a kontrola příkopu, propustků, kanalizačních vpustí a následně i kanalizačního potrubí. Postupně jsou místa nejprve mechanicky vyčištěna a následně kanalizace pročištěna tlakovým vozem. Zároveň byla doplněna betonová kanalizační víka na zcizené litinové poklopy.

2014 02 28 Boberský les prořezávka 04 2014 02 13 Čištění příkopů Bobr 01 2014 02 13 Čištění příkopů Bobr 02 

 

2014 02 21 Čištění kanalizace Bobr 01 2014 02 21 Čištění kanalizace Bobr 02 2014 01 21 Doplnění ukradených kanalizační poklopů 04


Na úseku vodovodů se připravujeme na další úsek rekonstrukce úpravny vody, vodojemů a armaturních šachet v rámci dotačního titulu pro projekt „Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou II etapa“.

VaK Příprava rekonstrukce 2014 01 VaK Příprava rekonstrukce 2014 03

 

VaK Příprava rekonstrukce 2014 02 VaK Příprava rekonstrukce 2014 04