Výměna Multicáry

V průběhu první poloviny února došlo k výměně Multicáry 4×4, která byla využívána v zimním období na posyp komunikací. Multicára, která sloužila v Žacléři především k posypu, byla pořízena v roce 1989 ještě pro potřeby nemocnice v Žacléři. Následně, při ukončení činnosti nemocnice, byla převedena do majetku města a následně TSŽ. Vzhledem k závadám, které již nebylo rentabilní dále opravovat, byla, po zjišťování dalších možností, vybrána jako nejvhodnější varianta nákup repasované, novější Multicáry 4×4 s prodlouženou kabinou s možností využití dalších nástaveb, zařízení s hydraulickým pohonem.

  2015 02 M26 posyp 01 2015 02 M26 posyp 02

Radek Ilchmann

 

Pokácení topolů v ul. Ke Stadionu

V průběhu ledna bylo zahájeno kácení aleje topolů kolem cesty ke sportovnímu areálu. Kácení bylo provedeno Ing. Pavlem Klevcovem (soudní znalec pro posuzování zdravotního stavu dřevin a ochrana krajinného rázu, dendrologie) za asistence TSŽ. Postupně je prováděn úklid dřeva a větví. Kmeny a silné větve jsou prozatím uloženy na dvoře TSŽ (dle rozhodnutí RM bude prodáno), drobné větve jsou částečně rozštěpkovány, a zbytek nevhodný ke štěpkování připraven na odvoz do BIO kompostárny v Lubawce a část spálena. Rozhodnutí o pokácení již přestárlých a poškozených dřevin bylo vydáno již před několika lety. K vlastnímu pokácení dochází až nyní v návaznosti o rozhodnutí výsadby nových stromů. Tyto by měly být vysázeny na jaře letošního roku v rámci akce Den země, který již naše město několik let podporuje a ve spolupráci se školou, školkami a dalšími úspěšně realizuje.

2015 01 26 Kácení topolů ke hřišti 21 2015 01 27 Kácení topolů ke hřišti 042015 02 05 Kácení topolů ke hřišti 07 2015 02 18 Kácení topolů ke hřišti 04

Radek Ilchmann

Kontejnery na oblečení, boty a hračky

Dne 9. 6. 2014 byl rozšířen sběr tříděného odpadu o kontejnery na bytový textil, oděvy, obuv a hračky. Jeden kontejner byl umístěn na Pilíři u bývalé kotelny a dva kontejnery jsou u vlakového nádraží.

Do kontejnerů patří:

 • oděvy
 • boty
 • hračky (měkké, tvrdé)
 • kabelky
 • bytový textil
 • prostěradla
 • přikrývky
 • povlečení atd.

Do kontejneru nepatří:

 • mokré, plesnivé
 • znečištěné zeminou a ropnými látky
 • ústřižky látek

2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 02 2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 04 2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 05

 

 

 

Střípky z činnosti TSŽ březen - duben 2014

Krásné jarní počasí nám v letošním roce začalo brzy a značně nám usnadňuje jarní práce. V Boberském lese bylo na připravené mýtiny vysazeno čtyři tisíce sazeniček smrčků, buků a olší. Byla tak dokončena další etapa prací po vytěženém lese a ukončeno rozšíření zalesňování nevyužité plochy v jeho těsné blízkosti. Nyní nás čeká péče o tyto sazenice.

Další činností našich zaměstnanců bylo vytrhání pařízků a zplanýrování míst, především na sídlišti B. Němcové a v ulici Revoluční, kde byly na podzim pokáceny poškozené a přestárlé stromy a keře. Tyto plochy byly následně osety travním semenem. 

2014 03 20 Výsadba lesa v Bobru 01 2 2014 04 07 Vytrhání pařízků a planýrky B Němcové 17 2014 04 04 Vytrhání pařízků a planýrky 03 

22. 4. 2014 Den země

V tento celosvětově uznávaný den byly vysázeny nové stromky dětmi ze základní školy a mateřských škol na sídlištích Na Pilíři a B. Němcové.

2014 04 22 Den země 03 2014 04 22 Den země 2014 04 22 Den země 36

V rámci čištění kanalizací a příkopů se podařilo zkontrolovat a vyčistit převážnou část hlavního kanalizačního řadu od Keramtechu přes sídliště B. Němcové, Bílou a červenou kolonii k ČOV Bobr. V dalším období budeme s čištěním a kontrolou pokračovat na druhé straně města od Keramtechu k náměstí a na sídlišti Na pilíři. V návaznosti na zkvalitňování kanalizační sítě bylo v měsíci březnu provedeno zatrubnění cca 50 m části otevřené kanalizace mezi firmou Köster a tenisovými kurty.

2014 04 02 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 09 2014 04 03 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 06 2014 04 18 Čištění kanalizací Na Pilíři 03

 

 

Kontejnery na Bioodpad

BIOKONTEJNERYDnes 8.4.2014 naši Polští kolegové rozvezli kontejnery na zelený odpad na stanovištích v ul. J. Jaroše (za bunkrem), na Jiřím kopci, v ZO Sad (pod kostelem) a pod zahradami na cestě k bývalé ČOV. V ZO Jih (ve střízliváku) kontejner prozatím umístěn nebyl z důvodu výstavby nového vodovodního řádu do Prkenného Dolu. Jakmile bude výstavba ukončena, resp. bude-li možné kontejner navézt a vyvážet, dáme ho zpět. Další kontejnery, o které je ze strany občanů zájem se snažíme  zajistit dotačním titulem na rozšíření projektu pro svoz bioodpadů a sběru dalších odpadů. Projekt je již zpracován a je ve schvalovacím procesu. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme rozšíření do dalších lokalit. Požadavky byly vzneseny např. z Bobru, Nádražní ulice v zahrádkové osadě vedle "porcelánky", v ul. Pod Zahradami na pilíři. Jakmile by se nám podařilo zajistit další kontejnery, budete informování na těchto stránkách o jejich rozmístění. Vyvážení kontejnerů bude ve shodném režimu jako v loňském roce většinou výměnným způsobem. Vzhledem k manipulaci a potřebám města, může být z některých míst kontejner vyvezen a nový přistaven až nasledující dny. Děkuji, že do kontejnerů nevhazujete jinné odpadky než trávu, větvičky, listí a další "zelený" odpad z vašich zahrádek.
Radek Ilchmann 

Rozmístění kontejnerů

 

 

 

Střípky z činnosti TSŽ - únor 2014

Vzhledem k „jarnímu“ počasí v měsíci únoru prováděly Technické služby Žacléř, spol. s r. o. především čištění, úklid pasek v Boberském lese nedaleko Boberského přechodu. Plochy jsou postupně připraveny dle pokynů lesního hospodáře k jarní výsadbě nového lesního porostu.
Další oblast, na kterou se v současnosti zaměřujeme, je čištění a kontrola příkopu, propustků, kanalizačních vpustí a následně i kanalizačního potrubí. Postupně jsou místa nejprve mechanicky vyčištěna a následně kanalizace pročištěna tlakovým vozem. Zároveň byla doplněna betonová kanalizační víka na zcizené litinové poklopy.

2014 02 28 Boberský les prořezávka 04 2014 02 13 Čištění příkopů Bobr 01 2014 02 13 Čištění příkopů Bobr 02 

 

2014 02 21 Čištění kanalizace Bobr 01 2014 02 21 Čištění kanalizace Bobr 02 2014 01 21 Doplnění ukradených kanalizační poklopů 04


Na úseku vodovodů se připravujeme na další úsek rekonstrukce úpravny vody, vodojemů a armaturních šachet v rámci dotačního titulu pro projekt „Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou II etapa“.

VaK Příprava rekonstrukce 2014 01 VaK Příprava rekonstrukce 2014 03

 

VaK Příprava rekonstrukce 2014 02 VaK Příprava rekonstrukce 2014 04