Automatický systém řízení (ASŘ) na TSŽ

 V roce 2014 byl v rámci jedné části projektu, Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou (2. etapa), instalován automatický systém řízení technologického procesu úpravy a čerpání pitné vody. Vodojemy Zámek, Horní a Dolní Porcelánka a ÚV Prkenný Důl byly vybaveny novou elektroinstalací, zařízeními pro měření výšky hladin v nádržích, aktuálních průtoků a sběrači dat. Data z jednotlivých objektů jsou přenášeny rádiovým signálem na centrální dispečerské stanoviště, které je umístěno v budově TSŽ. Zde jsou veškerá data ukládána a zároveň promítána ve formě vizualizace na monitor dispečerského PC. Podřízené dispečerské stanoviště je v místnosti obsluhy úpravny vody.

 

 

ASR1

Náhled vizualizace ÚV Prkenný Důl

 

  Díky ASŘ můžeme lépe řídit proces úpravy vody a pohyb vody po celém městě. Aktuální data nám dávají větší možnosti ve včasném odhalení zbytečných ztrát a poruch na vodovodní síti. K tomu přispívá i další velmi užitečné zařízení dispečinku, jímž je SMS terminál, který informuje pracovníky VaK o poruchových stavech, formou textových zpráv.

 

ASR2

Náhled vizualizace vodojemů

 

  V současné době se snažíme „vychytat mouchy”, které doprovází implementaci jakékoliv automatizace a z důvodu přehlednosti pracujeme na sloučení ASŘ ČOV a ASŘ ÚV, VODOJEMY. Během roku 2015 bychom chtěli vyřešit regulaci přítoku do VDJ Horní Porcelánka. Tento krok by nám pomohl hospodárněji využívat zdroj podzemní vody z prameniště Rýchory.

  Na závěr bych chtěl poděkovat vedení města za tento nástroj a pracovníkům VaK, kteří se výrazně podíleli na realizaci této části projektu.

Ing. Petr Horáček

ved.úseku vodovody a kanalizace