Posílení svozu bioodpadu ve městě Žacléř

V TSŽ v roce 2013 vznikla potřeba pořízení nákladního automobilu vybaveného hydraulickým nosičem kontejnerů, jednak z důvodu posílení svozu bioodpadu a jednak pro rozšíření činnosti TSŽ směrem k občanům Žacléře při simulaci sběrného dvora, respektive mobilního sběrného místa.
Současné financování TSŽ je založeno jak na rozpočtu města Žacléře, tak na ekonomických příjmech za ostatní činnosti Technických služeb. Proto naše volba směřovala na nabídku dotací Evropské unie, kde jsme sledovali výzvy adekvátní k našim požadavkům.

 

Zareagovali jsme na výzvu z Operačního programu Životní prostředí, a to zkvalitnění nakládání s odpady, zpracovali projektový záměr s názvem „Posílení svozu bioodpadu ve městě Žacléř“ a čekali na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí. Kladné rozhodnutí přišlo v červnu 2014. V září proběhlo výběrové řízení na dodavatele nákladního automobilu s hydraulickým nosičem a 15ks kontejnerů s různou kapacitou a rozměry.

V současné době máme uzavřenou smlouvu o dodávce nákladního vozu IVECO 4x4 i kontejnerů. S dodáním se počítá v dubnu 2015. Celková hodnota tohoto projektu je 3 500 000 Kč, z čehož zmíněná dotace bude činit 90% nákladů, zbývajících 10% budeme financovat z vlastních zdrojů.

Pevně věřím, že pořízení těchto nových výrobních prostředků výrazně napomůže ke zlepšení fungování TS v Žacléři, odrazí se na životním prostředí , nakládání s odpadem a pozitivně se promítne do běžného života občanů Žacléře, kteří budou mít k dispozici více sběrných míst na bioodpad a mobilních sběrných míst na ostatní odpad. Nákladní automobil bude samozřejmě začleněn i do zimní údržby.

Další snahou bylo získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců TSŽ, které se podařilo získat z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém“, jedná se o 190 000 Kč.

Ing. Martin Netolický