Kontrola kvality vody

V minulém týdnu jste možná i Vy objevili ve schránce leták vyzývající ke kontrole kvality pitné vody.  Reklamní leták velmi nápadně, pravděpodobně záměrně, připomínal úřední nařízení.

Vyzýváme všechny odběratele, aby na toto oznámení nereagovali. S dostupných informaci vyplývá, že laboratoř, která provádí nabízené rozbory není akreditována. Jedná se pouze o trik, jak z lidí vytáhnout peníze.

Technické služby Žacléř, jako provozovatel vodovodu, provádí ročně kolem 70 rozborů vody a to v souladu s platnou legislativou. Všechny rozbory pitné vody provádí akreditovaná laboratoř Hydrolab v Trutnově. Přestože kvalita pitné vody v Žacléři je dlouhodobě velmi dobrá, v případě jakékoliv pochybnosti se na nás můžete obrátit. Sjednáme okamžitou nápravu a eventuálně zajistíme kontrolní rozbor u akreditované laboratoře.

Lavice na vycházkových trasách

V zimních měsících pracovníci TSŽ připravili nové lavice na vycházkové trasy v okolí Žacléře. V únoru byly umístěny lavice na "Naháňce" - nová cesta z ul. J. Jaroše do Bobru kolem bývalého statku, v Bobru na cestě od bývalé hospody na přechod do Polska, a na odbočce přes louky ke Köstru na silnici od čističky odpadních vod v Bobru na hlavní silnici.

Nové kontejnery na textil

Bílé kontejnery na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček byly v našem městě umístěny na místech pro sběr tříděného odpadu v ul. Nádražní u vlakového nádraží a v ul. Na Pilíři u bývalé kotelny. Vzhledem k zájmu jak občanů tak i firmy, zajišťující sběr tohoto tříděného odpadu, byl navýšen počet těchto kontejnerů a rozšířena sběrná místa. Nově jsou tyto kotejnery umístěny v Žacléři na sídlišti B. Němcové naproti mateřské školce, v kolonii u konzumu Kolonial Vích, v Bobru na křižovatce od Boberského hřbitova vedle domu čp. 111 a v Prkenném Dole mezi kapličkou a areálem Bret. Do kontejnerů můžou být vhazovány nepotřebné textilie čisté, zabalené nebo v pytlích. Děkujeme, že do nich nevhazujete jiný odpad.

Cena vody 2016

Vážení odběratelé,

na svém 9. zasedání zastupitelstvo města Žacléř schválilo pro příští rok tyto ceny: vodné 36,37 Kč včetně DPH, stočné 41,69 Kč včetně DPH, celkem tedy 78,06 Kč včetně DPH.

Důvodem zvýšení ceny stočného je nutnost plnit podmínky, za kterých byla z evropskýcha státních fondů čerpána dotace na rekonstrukci a rozšíření kanalizačního systému ve městě.

Automatický systém řízení (ASŘ) na TSŽ

 V roce 2014 byl v rámci jedné části projektu, Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou (2. etapa), instalován automatický systém řízení technologického procesu úpravy a čerpání pitné vody. Vodojemy Zámek, Horní a Dolní Porcelánka a ÚV Prkenný Důl byly vybaveny novou elektroinstalací, zařízeními pro měření výšky hladin v nádržích, aktuálních průtoků a sběrači dat. Data z jednotlivých objektů jsou přenášeny rádiovým signálem na centrální dispečerské stanoviště, které je umístěno v budově TSŽ. Zde jsou veškerá data ukládána a zároveň promítána ve formě vizualizace na monitor dispečerského PC. Podřízené dispečerské stanoviště je v místnosti obsluhy úpravny vody.

Posílení svozu bioodpadu ve městě Žacléř

V TSŽ v roce 2013 vznikla potřeba pořízení nákladního automobilu vybaveného hydraulickým nosičem kontejnerů, jednak z důvodu posílení svozu bioodpadu a jednak pro rozšíření činnosti TSŽ směrem k občanům Žacléře při simulaci sběrného dvora, respektive mobilního sběrného místa.
Současné financování TSŽ je založeno jak na rozpočtu města Žacléře, tak na ekonomických příjmech za ostatní činnosti Technických služeb. Proto naše volba směřovala na nabídku dotací Evropské unie, kde jsme sledovali výzvy adekvátní k našim požadavkům.

Projekty realizované v rámci fondů EU

Biologické zpracování odpadů na polsko-českém pohraničí

reg. č. PL.3.22/1.2.00/08.00657 

 

Projekt realizován v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013

 

Partneři projektu:   

 • Vedoucí partner- Podnik Komunálního Hospodářství SANIKOM spol. s r. o.
 • partner - Technické služby Žacléř, spol. s r. o.

 

 Cílem projektu je realizace výstavby kompostárny v Lubawce pro potřeby zpracování biologicky rozložitelných odpadů, a dále koupě kontejnerů na převoz a stroje na sekání a sběr trávy. Celý projekt je realizován na základě myšlenky zlepšení životní prostředí a omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů, zejména "zeleného" odpadu, vznikajícího při údržbě zeleně (tráva, štěpky, větve, apod.).

 

Na polské straně bude realizováno:   

 • vybudování nádvoří pro kompostování odpadů
 • zbudování nádrží na odtoky
 • realizace dešťové kanalizace realizace napájecí kabelové linky a osvětlení
 • montáž automobilové váhy
 • koupě zařízení na přehazování kompostu
 • koupě a montáž kontejneru - sociální a kancelářská část

 

Na české straně bude realizováno: 

 • koupě velkoobjemových kontejnerů na sběr a svoz bioodpadu, vzniklého při údržbě zeleně
 • koupě multifunkčního stroje na sekání a sběr trávy

 Na české straně bylo schváleno poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraničí spolupráce ČR-PR 2007/2013.  

 • Celkové uznatelné náklady TSŽ - 20.826,09€
 • Schválená dotace z ERDF ve výši 85% -17.702,00€
 • schválená dotace ze státního rozpočtu ve výši 5% - 1.041,00€

 


 

Polské stránky projektu - http://ekosudety.eu/pl/

 Aktuální stav realizace české části projektu:

 • březen 2010 - koupě velkoobjemových kontejnerů
 • duben 2010 - koupě multifunkčního stroje na sekání trávy 

 Zpracovatel žádosti a manažer projektu:   Regional Development Agency, pracoviště Trutnov,  Ing. Josef Taláb

Podkategorie