Statistika

Počet zobrazených článků
415614

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz
Vážení spoluobčané, jak již bylo avizováno v minulém čísle Žacléřského zpravodaje, tak se podařilo obnovit vývoz kontejnerů na zelený odpad. Vyvážení bude probíhat v průběhu sezóny – od jara do podzimu cca 2× týdně. V případě potřeby bude vývoz upraven tak, abychom nenechávali „zelený“ odpad v kontejnerech příliš dlouho. Zároveň chci poděkovat všem občanům, že do uvedených kontejnerů opravdu ukládají pouze odpad ze zahrádek. Pro potřeby odklizení většího množství větví mají TSŽ možnost provést naštěpkování vč. zajištění odvozu. Dotazy k tomuto tématu mžete zasílat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. na 777 056 100.

Radek Ilchmann

Zelený odpad

 

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás si již všimli přítomnosti kontejnerů na zelený odpad. V tuto chvíli již mohu říci, že po dlouhých měsících úřednických průtahů je možno převážet zmíněný odpad na nově vybudovanou kompostárnu v Lubawce.
Stanoviště kontejnerů budou ve většině případů stejná jako v roce minulém. Změnu umístění vždy uveřejníme na našich webových stránkách www.tszacler.cz, příp. na kabelové televizi a v aktuálních číslech Žacléřského zpravodaje.
Prosím občany, aby nadále do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který je biologického původu a je možno jej kompostovat.
Svoz a výměna kontejnerů bude realizována dle potřeb, celkové množství, které je možno uložit na kompostárnu je 468 t odpadu ročně.

Daniel Luštinec

Téma tohoto příspěvku, kanalizace, není nikterak atraktivní. Pro fungování jakéhokoliv města či obce je však věcí zcela zásadní. Kanalizace v našem městě odvádí na čistírnu odpadních vod v Bobru jak odpadní vody z domácností a firem, tak vody dešťové.

Odvádění dešťových vod nebo vod z tání sněhu je velký problém - do kanalizace, která je určena pro odvádění znečištěné vody a splašků se přivede voda, která je v podstatě čistá. Vody často bývá například při rychlém tání čí při průtrži mračen tak veliké množství, na které kanalizace nemá kapacitu a dojde k jejímu zahlcení. Důsledkem je vytékání odpadních vod na nežádoucích místech nebo naopak voda neodtéká například z komunikací.

Aby k uvedeným jevům nedocházelo, musí být kanalizace vybavena odlehčovacími komorami. Tato zařízení umožní na vhodných místech odtok naředěných odpadních vod do vodního toku. Řešení je to velmi problematické – stále jsou to nečištěné, byť deštěm naředěné odpadní vody. Odtok této vody s sebou přináší řadu potíží, od zachytávání vyplavených nečistot v korytě vodního toku, přes zápach až po ohrožení vodních živočichů.

V Žacléři doposud byla nejhorší situace na odlehčovací komoře u čerpací stanice Pod zahradami. Při průtrži mračen či při jarním tání je čerpací stanice schopna přečerpat pouze zlomek vody přitékající kanalizací. Přebytečná voda byla odváděna do přítoku Lesního potoka. Koryto tohoto vodního toku bylo velmi znečištěné.

Součástí stavby rozšíření kanalizace v Červené a Bílé kolonii, o které jste již byli informování v minulých vydáních zpravodaje, bylo i předělání nádrží staré čistírny odpadních vod Pod zahradami na dešťové zdrže. Pevné nečistoty větší jak 6 mm obsažené v odpadní vodě se zachytí na jemných česlích. Odpadní vody, které již čerpadla nepoberou, nově odtékají do systému tří dešťových zdrží. Celková kapacita zdrží je 247 m3. Největší prostřední nádrž je určena na zachycení prvního splachu při dešti či tání, tedy té nejšpinavější vody.

Pokud přitéká velké množství vody, prostřední nádrž se naplní a uzavře. Voda pak protéká první nádrží a pokračuje do třetí. V obou nádržích se usazují nečistoty obsažené ve vodě. Voda odtékající do vodního toku je pořád vodou odpadní a rozhodně se nejedná o vodu pitnou, nicméně její kvalita je již taková, že nezpůsobuje v korytě Lesního potoka zásadnější problémy. Zachycené odpadní vody ve zdržích se po snížení průtoku vody v kanalizaci přečerpají do objektu česlovny a jsou odváděny na čistírnu odpadních vod v Bobru.

Způsob řešení zdrží odráží současné poznatky a jedná se o nejmodernější přístup k řešení dešťových vod odváděných kanalizací. Jedinečný je způsob uzavírání prostřední nádrže, který nevyžaduje žádné zařízení ani regulaci, po dosažení maximální hladiny již voda svým tlakem další vodu do nádrže nepustí. Obdobných zdrží využívajících princip „naplň se a zavři“ není v České republice mnoho a tak jsme na toto zařízení náležitě hrdí.

Provoz dešťových zdrží je náročný, nicméně používáme takové vybavení, jako například čistící vůz, které provoz umožňuje a usnadňuje. Závěrem pouze zdůrazním, že dešťové vody jsou velký problém a to nejen v Žacléři. Stávající kanalizační systémy měst již nejsou schopny zvyšující se množství dešťových vod z rychle rostoucí zástavby území pojmout. Řešení zatím není mnoho, jedno dílčí obsahuje například stavební zákon, který ukládá za povinnost u novostaveb určitou část dešťových vod zasakovat na pozemku stavebníka, aby se tyto vody vůbec nedostaly do kanalizace.

Ing. Miroslav Roubínek

V průběhu měsíce dubna budou obnoveny dodávky vody na hřbitovy a postupně dle žádostí též do zahrádkářských oblastí.

Prosíme tedy zahrádkáře a chataře, kterých se obnovení dodávek vody týká, aby si včas zkontrolovali stav vnitřních rozvodů vody a uzavřeli všechny výtokové armatury, aby nedocházelo k nežádoucím únikům vody a případně i škodám na majetku.

Pro osazení měřidel a obnovení dodávky vody volejte 777 050 226 nebo 775 050 242.

Daniel Luštinec

V současné době informuje naše společnost o haváriích a jimi vynucených odstávkách dodávky vody vybrané zástupce veřejné a státní správy, správce bytového fondu a zástupce firem či institucí závislých na dodávkách vody.

Informace jsou zasílány e-mailem. Rádi bychom tuto službu rozšířili i na fyzické osoby. Pokud je tedy z Vaší strany zájem o zasílání těchto zpráv, pošlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. stručnou žádost o zasílání zpráv o odstávkách vody. Ve zprávě uveďte o jakého odběratele se jedná a adresu objektu, kde dochází k odběru vody.

Vaše e-mailová adresa bude přiřazena do příslušného adresáře.

Ing. Miroslav Roubínek
vedoucí úseku vodovody a kanalizace

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace