Statistika

Počet zobrazených článků
415614

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz
21.5.2013
Po letošním, trochu delším zimním období, započaly práce na opravách a údržbě komunikací. TSŽ provedly doplnění Krajnice_Bobr_1krajnic na nově zrekonstruované silnici od odbočky do Bobru (křižovatka k šachtě) až k novému mostku u čističky v Bobru. Nový asfaltový povrch byl na tuto část položen na podzim loňského roku po dokončení opravy mostku Krajnice_Bobr_2a z důvodu nepříznivého počasí již nebylo provedeno dosypání a upěchování krajnic vozovky ihned po položení asfaltu. Krajnice byla doplněna tzv. „frézovanou“ (matr. z odfrézování starých asfaltových povrchů) smíchanou se štěrkem a následně upěchována. Tím Krajnice_Bobr_3by se krajnice měla zpevnit a nemělo by docházet k odlamování asfaltu na okrajích.
Dalším krokem byla oprava výtluků a děr firmou REPARE. Po dohodě pracovníci TSŽ větší díry připravili pro vyplnění, vč. míst, kde se provedly opravy kanalizačních šachet, silničních vpustí a _REPARE_opravy_silnic_1dalších poruch na vodovodních a kanalizačních sítí, tzv. „balenou“ - asfaltovou směs, která je následně uválcována. Dalším krokem je oprava tzv. „Patchmaticem“. Nejprve je poškozený povrch silnice očištěn stlačeným vzduchem, následuje postřik asfaltovou emulsí a nanesení vrstvy kameniva obaleného asfaltovým pojivem pod tlakem a množstvím vzduchu zajištěného turbodmychadlem. Poslední fází je tlakový posyp ošetřeného povrchu vozovky kamenivem (pro _REPARE_opravy_silnic_2projíždějící řidiče nepříjemné „stříkaní“ a vyplnění drobným štěrkem). Pro letošní opravy byla v rozpočtu města schválena částka 200 tis. Kč. V době, kdy píši tento článek, bylo zatím využito dvou nákladních vozů „balenou“ a jednoho vozu Patchmaticu. V dalším týdnu by ještě měla přijet 2× souprava na opravu „Patchmaticem“. Tento postřik se provádí speciální soupravou RZS 14 000 Schäfer, která obsahuje všechny potřebné pracovní stroje (stříkací rampu, sypač drtě, přítlačný válec, zásobníky emulse a drtě, řídící a regulační jednotky a nakládací zařízení pro nakládku drtě). _REPARE_opravy_silnic_4Poté bude provedeno vyhodnocení a rozhodnuto o dalších krocích. Jsou zde možnosti buď ještě pokračovat ve vysprávkách, nebo provést nátěry silnic. U nátěru se jedná o preventivní opatření, které prodlužuje životnost asfaltových komunikací. Tento nátěr byl např. proveden v části ulice Na Pilíři od MŠ směrem k urnovému háji, v části ulice Revoluční před několika lety.
Radek Ilchmann
22. dubna 2013 
DEN ZEMĚ 2013Tento rok se počasí na DEN ZEMĚ velmi vydařilo. Letošní úsilí žáků základní školy bylo podpořeno i našimi nejmladšími z mateřských školek a vydatnou pomocí spoluobčanů, kteří pomáhali při výsadbě stromů v ulici Na Pilíři a části ul. Mírové. Této výsadby se zúčastnili žáci 4., 5., a 6. tříd DEN ZEMĚ 2013a spolu s ostatními vysadili dle instrukcí dendrologa ing. Klevcova 48 nových jasanů úzkolistých na místa po odstraněných starých a poškozených stromech a keřích. Výsadba nové zeleně byla zahájena při loňském DNI ZEMĚ, kdy byly vysázeny živé ploty kolem dětského hřiště u základní školy a v ulici Revoluční. Ani tento rok nebyl opomenut úklid některých částí našeho městečka stejně tak jako v předchozích pěti letech, kdy v roce 2008 začaly TSŽ společně se základní školou tento společensky významný a celosvětově uznávaný den připomínat i v našem městě. Naši nejmenší školáci z 1., 2. a 3. DEN ZEMĚ 2013tříd posbírali kolem cest odhozené a zapomenuté věci při procházce ze základní školy do Bobru k penzionu U Krakonoše, kde bylo tradiční zakončení této akce pro všechny žáky s občerstvením. Nejstarší žáci z 8. a 9. tříd se zase porozhlédli na tradiční místa jejich schůzek a dýchánků kolem kulturního klubu, za bývalou zeleninou, v parčících naproti Sportu a vedle herny, u vlakového nádraží. Celkem bylo posbíráno přes 30 pytlů odpadků. DEN ZEMĚ 2013Nesmím ani zapomenout na žáky 7. třídy, kteří pomohli s úklidem větví po pokácených břízách za školním hřištěm, pohrabáním a úpravou hřiště a jeho přípravou na další herní sezónu.
Všem, kteří se aktivně zúčastnili letošní akce, patří poděkování a především velký dík patří všem dětem a  místostarostce Evě Rennerové, která se věnovala zajištění nové výsadby.
Radek Ilchmann
17. 4. 2013
V těchto dnech pracovníci TSŽ provádí údržbu, kácení a prořez vybraných stromů a keřů.
2013_04_08_Kcen_bz_za_kolou_01
Koncem března a začátkem dubna jsme pokáceli část bříz nad školním hřištěm základní školy. Prohlídku zdravotního stavu bříz a výběr pro pokácení provedl dendrolog ing Klevcov. Pokácení bylo provedeno z důvodů uvolnění prostoru pro další růst a zesílení zbylých stromů. Drobné větvičky, které na hřišti zbyly, budou uklizeny v rámci akce „Den Země“ 22. dubna za spolupráce žáků základní školy včetně následné úpravy povrchu hřiště, tak aby zde mohli pokračovat sportovní aktivity nejenom žáků naši školy. 


Na sídlišti Na Pilíři dochází k obměně zeleně dle schválené plánu2013_03_28_Kcen_Na_Pili_04b revitalizace. Tím se začíná naplňovat projekt úprav a obnov zeleně z minulých volebních období. V této první etapě byly pokáceny poškozené a dožité stromy a též keře vč. odstranění pařezů a kořenů od křižovatky u PČR až ke křižovatce k urnovému háji a dále pak část ulice Mírové 2013_04_09_Kcen_Na_Pili_01bnaproti prodejně květin a časopisů (dřívější hračkárny) a vedle sauny. Na vykácená místa bude vysázeno 48 nových stromků a prostory upraveny a zarovnány. Výsadby se zúčastní v rámci akce „Den Země“ žáci základní školy, MŠ a mohou se zúčastnit občané, kteří mají zájem podílet se na zlepšení životního prostředí v našem městě.


Dále se TSŽ podíleli na pokácení topolů a břízy vedle staré tělocvičny 
2013_04_16_Kcen_topol_vedle_koly_017z pohledu od kulturního klubu. Topoly byly schváleny k pokácení již v roce 2012 především z důvodu bezpečnosti a obav z možnosti pádu. Při kácení 16. dubna 2013 ing. Klevcovem byla zároveň provedena i kontrola sousedních dvou bříz. U břízy, nakloněné nad novou tělocvičnu, byla zjištěna hniloba cca 1 m nad patou stromu. Vzhledem k riziku pádu stromu byla i tato bříza pokácena. Druhá bříza byla zatím ponechána s upozorněním na potřebu min. každoroční kontroly a vyhodnocení jejího zdravotního stavu.I nadále bude probíhat ve spolupráci s dendrologem prořez a údržba dalších stromů a keřů, dle jejich aktuálního stavu, tak jak se bude postupně příroda pobouzet ze zimního spánku. Letošní „jarní“ práce TSŽ jsou trochu opožděné díky prodloužené zimní sezóně. Postupně, jak to bude možné, bude prováděn úklid, zametání, hrabání, rozvoz laviček a další práce na zvelebení našeho města. 
Radek Ilchmann
16.3.2013
V sobotu 16. března 2013 byli zastupitelé pozváni k prohlídce areálů, pracovišť, kanceláří a zázemí Technických služeb Žacléř, spol. s r. o. Prohlídka byla zahájena v kancelářích, kde zastupitele uvítal odcházející ředitel TSŽ p. Daniel Luštinec, za přítomnosti nastupujícího ředitele p. Ing. Martina Netolického. Nejprve byly zastupitelům představeny činnosti na všech třech úsecích TSŽ. Po prohlídce kanceláří, doplněné o fotografie z rekonstrukcí prostor a zázemí na úseku vodovodů a kanalizací, byly ve fotografiích připomenuty některé akce na uvedeném úseku. Dalším místem prohlídky byly prostory bývalé haly DOS, nově zrekonstruované sociální zázemí, dílny a garáže pro pracovníky úseku komunálních služeb a údržby – tzv. Rychlé roty.
     2013_03_16_Zastupitel_na_TS_032        2012_11_27_kola_kotelna_082
Dalším místem prohlídky byla úpravna vody v Prkenném Dole, kde byli zastupitelé seznámeni s probíhajícími rekonstrukčními pracemi a nastíněny další plány v rámci připravovaných projektů. Na prohlídku volně navazovala prohlídka „spodního vodojemu Porcelánka“, ke kterému byly v úvodu předloženy fotografie z uskutečněné rekonstrukce - výstavby vstupního objektu. Další prostory k prohlídce byly kotelny Na Pilíři čp. 51 (sauna), v ul. K. Čapka či. 387 paneláky a ve fotografiích kotelny v základní škole. Zastupitelé k problematice úseku tepelného hospodářství byli seznámeni s návrhy rekonstrukcí kotelen Na Pilíři. Poslední prohlídky proběhly na úseku VaK v prostorech bývalé ČOV pod zahradami, kde jsou nově vybudované nádrže na zachycení splaškových vod s přečerpáním na ČOV Bobr, kde byla prohlídka vč. výkladu fungování čistírny odpadních vod v Bobru zakončena. Tento tříhodinový nástin činností, prací, zázemí s prohlídkou a drobným výkladem byl určitě dobrým seznámením s činností TSŽ. Radek Ilchmann

2013_03_16_Zastupitel_na_TS_182

 

28.2.2013
2011_11_16_nadoby_na_posyp_matr_002_prava
Mnozí občané už žluté nádoby na posyp berou jako samozřejmost a očekávají, že v případě problému se na ně mohou spolehnout. Mnozí nám doporučují další místa, kde by ještě bylo vhodné je doplnit, někdo je dokonce bere jako hezké „lavičky“. Zaměstnanci TSŽ je průběžně kontrolují a doplňují. Na některých místech je potřeba doplnění častější, některá jsou využita méně. Minimálně dvakrát týdně je ale potřeba je všechny objet a zkontrolovat a doplnit. Tento týden však čekalo na zaměstnance překvapení. Při příjezdu ke kontejnerům u koloniálu Vích, kde byla nádoba umístěna pod lampou veřejného osvětlení, je čekala pouze hromádka štěrku. Někdo asi velice nutně tuto nádobu potřeboval. Vzhledem k tomu, že plná 150 l nádoba váží skoro 250 kilogramů, tak ji jednoduše převrátil a hezkou, žlutou nádobku si odnesl. Zmizení proběhlo mezi nedělí 24.2.2013 a pondělním dopolednem. Nejenom, že tím městu Žacléř vznikla škoda, ale v případě potřeby už občané na místě pomoci najdou jen prázdné místo. Radek Ilchmann

2013_02_25_Ukraden_ndoba_na_posyp_1

 

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace