Statistika

Počet zobrazených článků
415613

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Na konci října a v průběhu listopadu provedli pracovníci TSŽ opravy utržených krajnic na silnici v Bobru. Část krajnic v dolní úseku silnice mezi „naháňkou“ a čistírnou odpadních vod byla na dvou místech podemletá vodou. Uvedená místa byla zpevněna betonovými patkami, zaštěrkována a zhutněna. Zároveň byl pročištěn a posunut příkop. Blíže k ČOV byly odstraněny pařezy, které vytvářely překážku ve vodním toku a byla vyčištěna část koryta potoka. V Bobru bylo dále provedeno zpevnění krajnic na nově opravené cestě „ke Kotykům“. Vedle nově položeného asfaltového koberce bylo v celém úseku provedeno dosypání a zhutnění krajnic a na vjezdech provedeno zpevnění příjezdů ke garážím a rodinným domům.

2013 10 21 Bobr opravy krajnic a propustků 082013 10 25 Bobr opravy krajnic a propustků 042013 10 31 Bobr Oprava krajnice naproti Hirai 012013 10 31 Bobr Oprava propustku k Vostřákovi 09

Radek Ilchmann

V říjnových dnech bylo pracovníky TSŽ zahájeno kácení některých stromů a keřů v ulicích K. Čapka a B. Němcové. Jedná se o staré, přerostlé a nemocné dřeviny. Jak již bylo městem avizováno, je připravena studie na revitalizaci zeleně na sídlišti B. Němcové. V rámci této studie byla provedena inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu zeleně v této lokalitě. Na základě rozhodnutí rady města bylo zahájeno kácení určených dřevin. Výsadba nových stromů a další úpravy by měly započít v příštím roce. K letošnímu Dni stromů (20 října - svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století) vysadily děti z naší základní školy první stromky, které jsou již v souladu s projektem. Řekl bych, že tak symbolicky zahájily obnovu další velké části našeho města, která navazuje na výsadbu z letošního jara na sídlišti Na pilíři.

2013 10 09 Kácení B. Němcové aktuální stav 12 2013 10 09 Kácení B. Němcové aktuální stav 162013 10 09 Kácení B. Němcové aktuální stav 19 2013 10 09 Kácení B. Němcové aktuální stav 23
Radek Ilchmann

Další akce, na které se podíleli úseky VaK a KSÚ Technických služeb bylo odvodnění srážkových vod. První akce se konala na základě žádosti ČEPRA. Při silnějších deštích docházelo k zahlcení silničních vpustí a zaplavení bezpečnostních prvků na „benzince“. Po jednáních s městem a návrhu TSŽ byly vyhloubeny příkopy mezi Červenou kolonii a benzinkou a byla vybudována záchytná jímka s vývodem do kanalizace. Další akcí, která by měla zachytit srážkové vody, je vybudování nové kanalizace se záchytnými prvky u garáží za bývalou ubytovnou DMH. Problém s odvodem vody z těchto ploch je již značnou dobu výtkou majitelů zdejších garáží. Návrh na odvodnění byl v radě města již několikrát projednáván a navrhováno vybudování odkanalizování této plochy. Nejvíce stížností přichází vždy v jarních měsících při tání sněhu. Sníh, který je zde nahromaděn z vyhrnování a úklidu z před garáží zde, odtává a vytváří jezero, které dlouho vysychá. V minulém měsíci konečně došlo k vlastní realizaci kanalizace vč. vpusti se záchytnou jímkou, která by měla ve značné míře vodu z tohoto prostranství odvést. V rámci výkopových prací byl zároveň i položen kabel pro přivedení elektriky veřejného osvětlení. Zároveň s odvedením dešťových vod přibude v této lokalitě i několik lamp veřejného osvětlení a zprovoznění některých lamp, které jsou již několik let nefunkční. Byla také opravena a vyasfaltována příjezdová cesta se zabudovanými odvodňovacímu žlaby, které by měly zachytávat vodu z ulice Mladých horníků.

2013 10 07 Odvod srážkových vod ČEPRO - kolonie 08  2013 10 09 Odvodnění plochy za DMH 062013 10 09 Odvodnění plochy za DMH 12  202013 10 10 Odvodnění plochy za DMH 03
Radek Ilchmann

Ani v době letních prázdnin TS nezahálely a aktivně vykonávaly své povinnosti na všech úsecích své správy.

Rád bych touto cestou informoval občany Žacléře o nejdůležitějších činnostech TS.

Úsek VaK zasahoval po červnových povodních na vodním toku v Bobru u č. ev. 03 a č.p. 30., kde bylo v následujících měsících s úsekem KSÚ a externí firmy provedeno čištění a protažení koryta potoku BOBR a rekonstrukce propustku. Dále jsme vyspravili a postavili opěrné zdi u mostku vedle ČOV a speciální technikou odstranili překážky naplavené přívalovými dešti.

2013 06 20 Mostek u čp 03 Bobr 10  2013 08 26 Mostek u čp 03 Bobr 07  2013 08 05 Oprava mostku v Bobru u Šímy 04

2013 08 05 Oprava mostku v Bobru u Šímy 09  2013 08 12 Oprava mostku v Bobru u Šímy 01  2013 08 13 Oprava mostku v Bobru u Šímy 14

Bylo provedeno rovněž čištění a zarovnávání koryta Sněžného potoku v Prkenném dole u úpravny vody.
Řešili jsme také několik havarijních stavů, kdy byl např. narušen kanalizační řad v důsledku ucpání a vodovodní řád v důsledku stáří a pohybu zeminy.
Stala se havárie míchadla v jedné z nádrží na ČOV.
Vybudovali jsme nové hydranty z důvodu odkalování vodovodní sítě v Bobru u hřbitova, a v ul. B. Němcové 389. V lokalitě Bobr u hřbitova došlo k obnovení vodovodní přípojky.

2013 06 18 osazení hydrantu Bobr u hřbitova 01  2013 06 18 osazení hydrantu Bobr u hřbitova 05  2013 08 12 Hydrant Bobr u hřbitova 04

Komunální úsek zajišťoval především úklid města, sekání zeleně a údržbu hřbitovů.
Zrekonstruovali jsme budovu vodojemu v Lamperticích a vodojemu Porcelánka II., dále střechu na úpravně vody v Prkenném dole.
 2013 07 11 Oprava Lampertického vodojemu 05  2013 08 05 Oprava Lampertického vodojemu 02  2013 08 05 Oprava Lampertického vodojemu 03 

 2013 08 08 Oprava střechy ÚV Prkenný Důl 12  2013 08 26 Oprava střechy ÚV Prkenný Důl 10  2013 08 08 Oprava střechy ÚV Prkenný Důl 16  

 2013 08 15 Oprava střechy ÚV Prkenný Důl  01  2013 08 27 Oprava střechy ÚV Prkenný Důl 07  2013 09 16 Oprava střechy ÚV Prkenný Důl 12  

V areálu bývalé DOS jsme provedli terénní úpravy, zateplení budovy a zřídili venkovní kóje na sypký materiál, instalovali jsme novou vstupní bránu.
Před bývalou kotelnou Na Pilíři byla vyčištěna plocha a vznikla nová parkovací místa.
V lokalitě nové výstavby Pod Zahradami byl vybudován mostek na zpřístupnění k pozemkům města.
Rovněž jsme asistovali při usazování rekonstruovaných pomníků v Bobru.

Na úseku tepelného hospodářství jsme zajistili nezbytné roční revize a údržbu kotlů pro sezónu 2013/2014.

Chtěl bych se také zmínit o záměru vybudovat v areálu TSŽ SBĚRNÉ MÍSTO. Jedná se o dotační titul z tématického operačního programu „Životní prostředí“ s možností pořídit i kontejnerovou techniku. Toto se v této chvíli nachází v počáteční fázi zpracováni žádosti a dokumentace.
Věřím, že občané Žacléře po dobu prázdnin nezaznamenali žádnou absenci TS u toho, kde mají, nebo by měly být a proto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům TSŽ .

Ing. Martin Netolický

 

Den poté
Již jedenáctý ročník Dne řemesel v Žacléři je za námi. Počasí přálo návštěvníkům jak v den řemesel tak i pracovníkům TSŽ při přípravě prostor náměstí, tak i při úklidu po dni, kdy naše městečko a především prostory náměstí navštívily stovky lidiček nejenom ze Žacléře a blízkého okolí ale i ze vzdálenějších míst. Slavnostním ukončením na Den řemesel byl po jedenácté hodině večerní ohňostroj, přesto se spousta návštěvníků veselila ještě dále.
Unaveny navstevnikLavicky pred podiemDen po řemeslech, již v 6:00 hodin ráno, nastoupili pracovníci TSŽ k úklidu náměstí a demontování stanů, stánků, laviček, zábran a jejich úklidu. Letošní rok nám návštěvníci neudělali velké škody na mobiliáři – zjištěny byly dva mírně poškozené stánky, jedna zprohýbaná zábrana, jedna ulomená noha u stolu a jedno prasklé prkno na lavičce.
Kelimky a tackyVzhledem k průběžnému úklidu a vyklízení pytlů s odpadky po dobu konání akce nebylo náměstí a jeho okolí ani příliš znečištěno odházenými odpadky. Přesto osmi pracovníkům trvalo víc jak hodinu jejich posbírání a vynesení. Při letošních slavnostech byl zaplněn 15. kubíkový kontejner především jednorázovými tácky, kelímky, příbory apod. Po prvotním úklidu přišlo na řadu sta-hování a skládání plachet, rozebírání čtyř velkých stanů a 31 stánků.
Zprevracene stanky Z důvodu nutnosti vyklizení prostor bývalé kotelny Na Pilíři, kde byla část tohoto mobiliáře uložena, byla začátkem tohoto roku upravena část prostor v jednom z domů přímo na náměstí. Tím je umožněno uskladnit tento mobiliář na jednom místě. Jedná se o uskladnění 31 stánků, 25 setů laviček a stolů, 60 ks zábran a 16 ks přenosných odpadkových košů. Další část, především elektroinstalace – kabelů a rozvaděčů, osvětlení je umístěna samostatně.
Nastup na uklid 6 00Skladani plachet 9 00Většina mobiliáře byla městem pořízena v posledních pěti letech. Část tohoto zařízení – stánky a lavičky se stoly - zhotovili pracovníci TSŽ, část byla zakoupena především díky dotačním programům na kulturní akce. Mobiliář je využíván průběžně celý rok na akce pořádané nejenom městem ale i dalšími místními spolky – Bornflossrock, Krkonošský půlmaratón, cykloakce, rozsvěcení vánočního stromu, umělecká škola, …. Využití kompletního mobiliáře je ale především na Den řemesel. Přesto se jeho pořízení určitě vyplatilo. Náklady na pořízení byly nižší než náklady, které by musely být vynaloženy na zapůjčení.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejenom pracovníkům TSŽ a organizátorům za přípravu, průběh a úklid, ale i občanům návštěvníkům za poklidný průběh celé akce.
Radek Ilchmann

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace