Statistika

Počet zobrazených článků
415613

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

V průběhu první poloviny února došlo k výměně Multicáry 4×4, která byla využívána v zimním období na posyp komunikací. Multicára, která sloužila v Žacléři především k posypu, byla pořízena v roce 1989 ještě pro potřeby nemocnice v Žacléři. Následně, při ukončení činnosti nemocnice, byla převedena do majetku města a následně TSŽ. Vzhledem k závadám, které již nebylo rentabilní dále opravovat, byla, po zjišťování dalších možností, vybrána jako nejvhodnější varianta nákup repasované, novější Multicáry 4×4 s prodlouženou kabinou s možností využití dalších nástaveb, zařízení s hydraulickým pohonem.

  2015 02 M26 posyp 01 2015 02 M26 posyp 02

Radek Ilchmann

 

V průběhu ledna bylo zahájeno kácení aleje topolů kolem cesty ke sportovnímu areálu. Kácení bylo provedeno Ing. Pavlem Klevcovem (soudní znalec pro posuzování zdravotního stavu dřevin a ochrana krajinného rázu, dendrologie) za asistence TSŽ. Postupně je prováděn úklid dřeva a větví. Kmeny a silné větve jsou prozatím uloženy na dvoře TSŽ (dle rozhodnutí RM bude prodáno), drobné větve jsou částečně rozštěpkovány, a zbytek nevhodný ke štěpkování připraven na odvoz do BIO kompostárny v Lubawce a část spálena. Rozhodnutí o pokácení již přestárlých a poškozených dřevin bylo vydáno již před několika lety. K vlastnímu pokácení dochází až nyní v návaznosti o rozhodnutí výsadby nových stromů. Tyto by měly být vysázeny na jaře letošního roku v rámci akce Den země, který již naše město několik let podporuje a ve spolupráci se školou, školkami a dalšími úspěšně realizuje.

2015 01 26 Kácení topolů ke hřišti 21 2015 01 27 Kácení topolů ke hřišti 042015 02 05 Kácení topolů ke hřišti 07 2015 02 18 Kácení topolů ke hřišti 04

Radek Ilchmann

V TSŽ v roce 2013 vznikla potřeba pořízení nákladního automobilu vybaveného hydraulickým nosičem kontejnerů, jednak z důvodu posílení svozu bioodpadu a jednak pro rozšíření činnosti TSŽ směrem k občanům Žacléře při simulaci sběrného dvora, respektive mobilního sběrného místa.
Současné financování TSŽ je založeno jak na rozpočtu města Žacléře, tak na ekonomických příjmech za ostatní činnosti Technických služeb. Proto naše volba směřovala na nabídku dotací Evropské unie, kde jsme sledovali výzvy adekvátní k našim požadavkům.

Zareagovali jsme na výzvu z Operačního programu Životní prostředí, a to zkvalitnění nakládání s odpady, zpracovali projektový záměr s názvem „Posílení svozu bioodpadu ve městě Žacléř“ a čekali na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí. Kladné rozhodnutí přišlo v červnu 2014. V září proběhlo výběrové řízení na dodavatele nákladního automobilu s hydraulickým nosičem a 15ks kontejnerů s různou kapacitou a rozměry.

V současné době máme uzavřenou smlouvu o dodávce nákladního vozu IVECO 4x4 i kontejnerů. S dodáním se počítá v dubnu 2015. Celková hodnota tohoto projektu je 3 500 000 Kč, z čehož zmíněná dotace bude činit 90% nákladů, zbývajících 10% budeme financovat z vlastních zdrojů.

Pevně věřím, že pořízení těchto nových výrobních prostředků výrazně napomůže ke zlepšení fungování TS v Žacléři, odrazí se na životním prostředí , nakládání s odpadem a pozitivně se promítne do běžného života občanů Žacléře, kteří budou mít k dispozici více sběrných míst na bioodpad a mobilních sběrných míst na ostatní odpad. Nákladní automobil bude samozřejmě začleněn i do zimní údržby.

Další snahou bylo získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců TSŽ, které se podařilo získat z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém“, jedná se o 190 000 Kč.

Ing. Martin Netolický

Dne 9. 6. 2014 byl rozšířen sběr tříděného odpadu o kontejnery na bytový textil, oděvy, obuv a hračky. Jeden kontejner byl umístěn na Pilíři u bývalé kotelny a dva kontejnery jsou u vlakového nádraží.

Do kontejnerů patří:

 • oděvy
 • boty
 • hračky (měkké, tvrdé)
 • kabelky
 • bytový textil
 • prostěradla
 • přikrývky
 • povlečení atd.

Do kontejneru nepatří:

 • mokré, plesnivé
 • znečištěné zeminou a ropnými látky
 • ústřižky látek

2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 02 2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 04 2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 05

 

 

 

Krásné jarní počasí nám v letošním roce začalo brzy a značně nám usnadňuje jarní práce. V Boberském lese bylo na připravené mýtiny vysazeno čtyři tisíce sazeniček smrčků, buků a olší. Byla tak dokončena další etapa prací po vytěženém lese a ukončeno rozšíření zalesňování nevyužité plochy v jeho těsné blízkosti. Nyní nás čeká péče o tyto sazenice.

Další činností našich zaměstnanců bylo vytrhání pařízků a zplanýrování míst, především na sídlišti B. Němcové a v ulici Revoluční, kde byly na podzim pokáceny poškozené a přestárlé stromy a keře. Tyto plochy byly následně osety travním semenem. 

2014 03 20 Výsadba lesa v Bobru 01 2 2014 04 07 Vytrhání pařízků a planýrky B Němcové 17 2014 04 04 Vytrhání pařízků a planýrky 03 

22. 4. 2014 Den země

V tento celosvětově uznávaný den byly vysázeny nové stromky dětmi ze základní školy a mateřských škol na sídlištích Na Pilíři a B. Němcové.

2014 04 22 Den země 03 2014 04 22 Den země 2014 04 22 Den země 36

V rámci čištění kanalizací a příkopů se podařilo zkontrolovat a vyčistit převážnou část hlavního kanalizačního řadu od Keramtechu přes sídliště B. Němcové, Bílou a červenou kolonii k ČOV Bobr. V dalším období budeme s čištěním a kontrolou pokračovat na druhé straně města od Keramtechu k náměstí a na sídlišti Na pilíři. V návaznosti na zkvalitňování kanalizační sítě bylo v měsíci březnu provedeno zatrubnění cca 50 m části otevřené kanalizace mezi firmou Köster a tenisovými kurty.

2014 04 02 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 09 2014 04 03 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 06 2014 04 18 Čištění kanalizací Na Pilíři 03

 

 

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace